Jak mogę objąć prawami autorskimi moją pracę?

Fusion Marek Ciepiela  > Biznes >  Jak mogę objąć prawami autorskimi moją pracę?
0 Comments

Ochrona praw autorskich powstaje automatycznie, gdy tylko praca czy dzieło zostanie utworzone w sposób namacalny.

W przeciwieństwie do patentu lub znaku towarowego nie musisz rejestrować swojej pracy, aby zapewnić ochronę praw autorskich. Prawa autorskie mogą jednak nie chronić wszystkich form twórczości, a w niektórych przypadkach bardziej odpowiednia może być inna forma ochrony własności intelektualnej.

Jak mogę objąć prawami autorskimi moją pracę?

Przepisy prawa chronią prawo autorskie twórcy do dzieła

Każdy kraj ma własne przepisy dotyczące prawa autorskiego, a praktyki w zakresie praw autorskich mogą się różnić, ale większość krajów będzie chronić dzieła stworzone w innych krajach w taki sam sposób, w jaki chronią dzieła swoich obywateli. Prawo autorskie zapewnia ochronę dzieła przed kopiowaniem i sprzedawaniem przez inne osoby, jak również niewłaściwym użyczaniem. Oprócz zapewnienia większego poziomu kontroli, prawo autorskie ma jeszcze inny wpływ. Mając zestaw reguł prawnych, autorzy i inni kreatywni ludzie mogą być nagradzani za swój twórczy czas, pracę i umiejętności w taki sposób, jak płaca lub pensja.

„Jedną z najistotniejszych planowanych zmian jest wprowadzenie prawa do otrzymania wynagrodzenia z tytułu nieodpłatnego wypożyczania (użyczania) egzemplarzy utworów przez publicznie dostępne instytucje, przy czym prawo to będzie dotyczyło jedynie utworów wyrażonych słowem, powstałych lub opublikowanych w języku polskim w formie drukowanej.” – Paweł Myrda.

Z pewnością przestrzeganie praw autorskich jest trudniejsze w dobie internetu, kiedy wszystko mamy dostępne na wyciągnięcie ręki. Przykłady różnych dzieł chronionych prawem autorskim to dzieła literackie, takie jak książki, blogi, artykuły, wiersze, podstawowa partytura muzyczna, kompozycja, teksty, muzyka komercyjna, zdjęcia, dzieła sztuki, materiały filmowe. W większości przypadków, gdy korzystasz z dzieła objętego prawami autorskimi innej osoby, będziesz musiał poprosić o jej zgodę. Zezwolenie może mieć formę umowy lub licencji. W niektórych przypadkach są od tego wyjątki.