Kiedy zapłacimy exit tax?

Fusion Marek Ciepiela  > Biznes >  Kiedy zapłacimy exit tax?
0 Comments

W Unii Europejskiej obowiązuje obecnie tak zwany podatek od wyjścia, czyli podatek, w przypadku jeżeli chcemy przenieść nasz majątek poza granicę kraju.

Podatek będzie dotyczył osób fizycznych, które posiadają działalność gospodarczą oraz osób prawnych. Może być to stawka podatkowa wynosząca 19% w zależności od tego, jaki jest to rodzaj majątku. W przypadku kiedy podatnik zmienia rezydencję podatkową przepis także będzie go dotyczył.

Kiedy zapłacimy exit tax?

Czego dotyczy podatek wyjścia?

Stawka podatkowa będzie różna, także w zależności od funkcji jaką spełnia majątek, może być to stawka 3 lub 19%. W przypadku jeżeli obywatel Polski zmienia rezydencje podatkowe, musi spełnić kilka warunków. W tym przypadku będzie przebywał poza terenem kraju dłużej niż 184 dni w roku oraz nie będzie posiadał w Polsce centrum interesów osobistych lub gospodarczych. Może dotyczyć to przykładowo posiadania rodziny, domu, brania udziału w życiu społecznym, przynależności do stowarzyszeń czy partii politycznych. Rezydencja podatkowa będzie dotyczyła rozliczenia się z fiskusem w kraju pracy za granicą lub też w Polsce. Nie zawsze jest to sytuacja jednoznaczna, przepisy mówiące o centrum interesów osobistych mogą być niejednoznaczne, nie takie same dla każdej osoby.

Podatek exit tax może zostać naliczony w przypadku, gdy podatnik posiada miejsce zamieszkania na terenie Polski przez 5 lat w 10 letnim okresie przed zmianą rezydencji podatkowej. W tym przypadku podatki dotyczą także przeniesienia składników majątków osobistych, takich jak prawa i obowiązki w spółkach. Będzie to dotyczyło papierów wartościowych, akcji, różnego rodzaju instrumentów finansowych oraz pochodnych. Dodatkowo opodatkowaniu podlega uczestnictwo w funduszach kapitałowych. Przeniesienie będzie dotyczyło majątku o wartości przekraczającej 4000000 zł, w tym przypadku nie ma znaczenia czy jest to transfer jednorazowy czy też majątek będzie przenoszony w częściach. W tym przypadku podatek rozliczany jest do siódmego dnia miesiąca, kiedy zostanie przekroczony limit 4000000 zł.

Wówczas należy zapłacić exit tax polska jest krajem, gdzie możemy płacić podatek 3% od podstawy ustalenia, co w praktyce będzie wartością rynkową składników majątku. Wartość ustala się na podstawie cen rynkowych, z uwzględnieniem zużycia, miejsca oraz czasu sprzedaży czy też całkowitego zniszczenia. Jeżeli majątek jest własnością współmałżonków, wówczas obliczana jest połowa wartości rynkowej składników.