Wpływ inwestycji na środowisko naturalne

0 Comments

Projekty drogowe mają zasadniczo na celu poprawę infrastruktury drogowej na danym obszarze, jak również w ujęciu szerszym.

Zwiększona przepustowość dróg i ulepszone nawierzchnie mogą skrócić czas podróży i obniżyć koszty użytkowania pojazdu, jednocześnie zwiększając dostęp do rynków, miejsc pracy, edukacji. Projekty drogowe mogą mieć także pośredni wpływ na ludzi, poprzez zakłócenie warunków życia, zanieczyszczenia powietrza. Zakłócenia środowiska naturalnego mogą obejmować erozję gleby, zmiany strumieni i wód podziemnych oraz ingerencję w życie zwierząt i roślin. Nowe drogi mogą sprzyjać rozwojowi na terenach wcześniej niezagospodarowanych, czasami znacząco wpływając na wrażliwe środowiska i styl życia ludności. Wiele można zrobić, aby uniknąć, złagodzić lub zrekompensować negatywne oddziaływanie projektu drogowego na środowisko, ale ważne jest, aby zidentyfikować potencjalne oddziaływania na wczesnym etapie procesu planowania drogi i wprowadzić przepisy umożliwiające ich uniknięcie lub złagodzenie efekty tam, gdzie to możliwe. Brak identyfikacji potencjalnych wpływów może skutkować opóźnieniami i wzrostem kosztów w późniejszym okresie rozwoju projektu. Koszty związane za skutkami zanieczyszczenia i innymi zakłóceniami muszą zostać dokładnie zbadane, przed rozpoczęciem inwestycji.

Należy wziąć pod uwagę zmiany zdrowia i ogólnego stanu społecznego społeczności oraz wpływ na środowisko biofizyczne i różnorodność biologiczną.

Należy określić pełny zakres oddziaływań na środowisko naturalne i społeczne. Po drugie, skutki te należy skwantyfikować. Powinny brać pod uwagę skutki zdrowotne zanieczyszczenia hałasem pochodzącym z pojazdów silnikowych. Z pewnością nadzór środowiskowy powinien uwzględniać wiele różnych czynników, a przedstawiony raport bardzo szczegółowy. Dzięki temu można wyeliminować wiele zagrożeń płynących ze zmiany wyglądu terenu, wpływ na ludzi zwierzęta, oraz całą przyrodę. Przykładowo jak wpłynie to na wody gruntowe, co będzie bardzo istotne na terenach rolniczych.