W jaki sposób można ułatwić przeprowadzenie procesu rozwodowego

0 Comments

W wielu sytuacjach majątek wspólny zgromadzony podczas małżeństwa jest dzielony sprawiedliwie, ale niekoniecznie równo pomiędzy oboje małżonków.

Sąd może wziąć pod uwagę takie czynniki, jak znaczący wkład poszczególnych małżonków w gromadzenie majątku, wartość rynkową i emocjonalną majątku, podatkowe i inne ekonomiczne konsekwencje podziału, potrzeby stron oraz wszelkie inne czynniki istotne dla sprawiedliwego i słusznego podziału aktywów. Wsparcie materialne dla współmałżonka, zobowiązania alimentacyjne na dzieci i wszelki inny majątek będą traktowane jako część sprawiedliwego podziału. Warunki rozwodu są zwykle określane przez sąd, chociaż mogą one uwzględniać umowy przedmałżeńskie lub zawarte po ślubie. Sądy mogą również zezwolić stronom na prywatne uzgodnienie warunków rozwodu, z zastrzeżeniem ostatecznej zgody sądu. Takie porozumienia są często zawierane podczas mediacji lub innych formach alternatywnego rozwiązywania sporów. Jeśli małżonkowie są w stanie uzgodnić warunki ostatecznego rozwodu przed złożeniem wniosku, możliwe jest przeprowadzenie bezspornego rozwodu bez orzekania o winie.

Jest to z pewnością szybszy i tańszy sposób na rozwód, a także mniej obciążające psychicznie i finansowo dla całej rodziny.

W sprawach dotyczących dzieci państwa mają istotny interes publiczny w zapewnieniu dzieciom odpowiedniej opieki i wsparcia rodzica lub opiekuna, który zapewni stabilne i wspierające środowisko domowe. Przyznanie opieki nad dziećmi oraz ustalenie widzenia z dziećmi jest najbardziej emocjonalnym momentem procesu rozwodowego, szczególnie jeśli oboje rodzice mają różne zapatrywania na ten temat. Gdy rozwód stanie się prawomocny, obie strony są ponownie stanu wolnego mogą po pewnym czasie zawrzeć związek małżeński. Z pewnością kancelaria adwokacka pomoże przeprowadzić proces rozwodowy w łatwiejszy sposób. Rozwód z orzekaniem o winie to taki, w którym jedna ze stron obwinia drugą za niepowodzenie małżeństwa, a jako główne przyczyny rozpadu małżeństwa podaje się niedochowanie wierności, uzależnienie, nawiązanie innego związku uczuciowego, porzucenie czy zaniedbanie rodziny. Rozwody są również częste, gdy czynnikiem rozkładu pożycia małżeńskiego jest przemoc domowa.